Allmänna villkor 2022-08-01

Följande villkor avser Snabbutik:s tjänster. Snabbutik är ett amerikanskt bolag med EMPLOYER IDENTIFICATION NUMBER (EIN) 82-3549738. Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Snabbutik (”Snabbutik”) och beställaren (”Kunden”) av ett ”Konto” för tjänsten.

Tillägsavtal: Personuppgiftsbiträdesavtal

Introduktion

Snabbutik är en webbtjänst, en e-butikslösning, som erbjuder att starta och bedriva en e-butik på nätet.

Med Snabbutik hyr du en lösning för en komplett e-butik, och betalar periodvis återkommande betalningar (abonnemang) för att hålla sin e-butik aktiv och fungerande.

Kund

Genom den elektroniska beställningen av ett abonnemang till Snabbutik:s tjänst, förvärvar kunden endast rätten att använda e-butikslösningen i enlighet med Snabbutik:s allmänna villkor och sekretessvillkor. Med en elektronisk beställning menas en beställning som gjorts genom att aktivt registrera sig, via internet, på webbplatsen Snabbutik.se.

Snabbutik:s tjänster är inte tillgängliga för personer under 18 år. Om kunden är under 18 år, får tjänsten endast användas med ett godkännande av målsman eller under dennes tillsyn.

Vid registrering måste Kunden ange en korrekt e-postadress och andra tillhörande information för att kunna genomföra en registrering av ett Konto hos Snabbutik. Inga automatiska metoder, robotar eller dylikt får användas för att registrera ett Konto på Snabbutik.

Betalning

Efter en eventuell gratis prov period, kommer Kunden automatisk att uppmanas betala i förskott, för att fortsätta använda Snabbutik.

Betalning sker periodvis, som är antingen månads-, kvartals- eller årsvis. Alla betalningar sker i förskott och betalas med kort.

Alla priser är i regel angivna exkl. moms om inget annat anges. Alla betalningar är exklusiva skatter, avgifter eller tullar.

Det är inte möjligt med återbetalningar vid köp av tjänsten, uppgradering eller nedgradering.

Vid uppgradering av prisplan från befintlig prisplan kommer kvarstående i förskott inbetald prenumerationskostnad medräknas som tillgodo, så att man endast betalar mellanskillnaden. Vid byte av betalperiod eller nedgradering av prisplan, sker ändringen när befintliga perioden är slut. En månad hos Snabbutik motsvarar 30 dagar, kvartal motsvarar 90 dagar och ett år, 360 dagar.

Avtalsperiod och uppsägning av abonnemang

Alla abonnemangen är ett tidsbegränsat avtal och löper på antingen 1, 3 eller 12 månader beroende på Kundens preferens och beställning.

Tillsammans med att betalning sker i förskott, finns det ingen uppsägningstid eller bindningstid för abonnemangen.

Alla abonnemangen förnyas automatiskt när avtalsperioden är slut, om inte Kunden har valt att avsluta abonnemanget genom att klicka ”Avbryt medlemskap” i Kundens kontrollpanel.

Kunden kan alltid själv avsluta sin butik genom att sätta sin butik i status ”Privat” och avslutat sin prenumeration.

Kan Snabbutik inte kan leverera tjänsten till Kunden under minst 80% av den avtalade tiden (som följd av driftfel), erhåller Kunden full rätt till att avbryta avtalet och få hela beloppet återbetalt. I en sådan situation, måste Kunden alltid ta direkt kontakt med Snabbutik genom info@snabbutik.se – eftersom det är denna tid som gäller som första kontakttid.

Avtalets upphörande

Snabbutik har rätt att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om Kunden har brutit mot någon bestämmelse i avtalet som är av allvarlig betydelse för Snabbutik.

Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa svensk och utländsk lag vid användandet av Snabbutik, detta gäller all innehåll och aktivitet. Detta innebär att Kunden ansvarar för all information och data, som publiceras från deras Konto. Kunden säkerställer också att Kundens användande av Snabbutik varken direkt eller indirekt innebär intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

Kunden får under inga omständigheter utföra medveten aktivitet som utgör en större belastning på Snabbutik:s servrar eller funktioner. Kunden får inte dekonstruera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för tjänsten, utom i den utsträckning som sådan aktivitet är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag trots denna begränsning.

Kunden är själv ansvarig för säkerheten för åtkomst av sitt Konto. Snabbutik ansvarar inte för några skador som görs av behöriga eller obehöriga personer.

Kunden är ansvarig för allt innehåll, data och aktivitet som sker genom från sitt Konto. Innehåll kommer att bevakas och olagligt innehåll kan komma att bli borttaget utan eventuell förvarning, vilket kan resultera i en eventuell inaktivering av Kundens Konto.

Om Snabbutik tycker att Kundens innehåll strider mot lag eller Snabbutik:s allmänna villkor, kommer Snabbutik att meddela Kunden och be Kunden ta bort det olämpliga innehållet från tjänsten. Återkommande fel eller kränkning av våra villkor kan resultera i att Kundens Konto inaktiveras och Kunden hindras sin åtkomst till deras Konto.

Snabbutik:s ansvar

Snabbutik eftersträvar högsta möjliga driftsstabilitet, men ansvarar inte för avbrott eller driftstörningar, inkluderat sådana avbrott eller störningar som orsakas utanför Snabbutik:s kontroll (som till exempel strömavbrott, utrustning, internetuppkoppling, täckning, telefon anslutning). Snabbutik kan alltså inte ansvara eller garantera ett felfritt användande.

Snabbutik tillhandahålls i befintligt skick och Snabbutik är inte ansvarig för ytterligare utfästelser, garantier eller liknande.

Om det förekommer ett avbrott i tjänsten ska det vidtas skäliga och snabba åtgärder av Snabbutik för att snarast möjligt återuppta tjänsten till ett normalt läge.

Ändringar

Snabbutik får uppdatera, ändra och förbättra tjänsten löpande. Snabbutik får även ändra processen, sammansättningen och design (utformning) av tjänsten. Förändringar kommer att meddelas till Kunden, men kan ske utan förvarning och kan påverka tidigare resultat, information eller process i tjänsten.

Ansvarsbegräsning

Snabbutik utlämnar ingen ersättning vid systemfel, varken mindre som stora fel eller för nertid, otillgänglig tjänst, förlust av data, skada på tredje mans egendom eller liknande.

Snabbutik ansvarar som maximalt en ersättning som motsvarar ett belopp av 1 års prenumeration av tjänsten.

Force Majeure

Snabbutik är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i externa telefonförbindelser, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.
Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständighet enligt ovan, har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet i vad avser berörd tjänst.

Tvister

Tvister gällande giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av användarvillkoren, skall avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Personuppgifter m.m.

När Kunden registrerar sig för ett Konto, samtycker Kunden till att Snabbutik får spara dennes uppgifter i Snabbutik:s kunddatabas.

Snabbutik behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679) och den vid var tid gällande integritetspolicy för Snabbutik.

Snabbutik kommer endast att använda personuppgifter för att fullfölja kundrelation och för att förbättra Snabbutik:s tjänster. Snabbutik kommer aldrig att sälja eller utan rättslig grund utlämna Kundens personuppgifter vidare till tredje part.
Kunden har rätt att få ut information, uppdaterat sina uppgifter eller raderat uppgifter som finns registrerade. Om Kunden inte längre önskar ett Konto och önskar alla personuppgifter borttagna, är en fullständig avregistrering alltid möjlig via info@snabbutik.se.

Snabbutik behandlar i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet endast slutkunders personuppgifter i egenskap av rollen som personuppgiftsbiträde. Kunden är personuppgiftsansvarig för slutkundens personuppgifter.

E-butiker från Snabbutik

Snabbutik tar inget ansvar vad gäller e-butikens innehåll, produkt, erbjudanden, leverans, reklamation eller dylikt.
Här hänvisas det till den specifika e-butiks köpevillkor.

Varukorg
SEK Svenska kronor